Välkommen till Stockholmssektionen

Stockholmsektionen arrangerar ett 20-tal BMW-träffar året runt per år i Stockholmsområdet och Mellansverige för BMW-intresserade medlemmar.

Sektionen täcker alla medlemmar i BMW Club Schweden som bor i Mellansverige. Du som bor inom detta område blir automatiskt medlem i Stockholmssektionen när du går med i BMW Club Schweden.

Under 2022 kommer vi att ha 10st av våra populära måndagsträffar varje jämn vecka på Brostugan nära Drottningholms slott, återförsäljarfika hos alla våra återförsäljare, en weekendträff på hotell i och med Spring Break. Deltagande i Dala Sportbilsfestival, Stockholm Car Meet och Ulva Kvarn, en putsträff, en höstuflykt och avslutningsvis det traditionella Hjulbordet.

Varmt välkomna att besöka någon av våra träffar önskar styrelsen för Stockholmssektionen!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss på stockholm@bmwcs.com


Med vänlig hälsning

Peter Askenfors, Carina Södergran, Håkan Ström, Erik af Winklerfelt
Styrelsen

BMW Club Schweden Stockholm

MENY

Generella frågor och svar

Jag får inte sektionens e-post utskick om kommande träff, varför?

  • Logga in till din profil under “Inloggning medlem” i huvudmenyn och verifiera att du har angett korrekt e-post.

  • Kolla i din skräppost ifall mailet från sektionen ligger där och verifiera stockholm@bmwcs.com som betrodd.

Jag kommer inte ihåg vilket lösenord jag har till Membit

  • Klicka på “Glömt lösenord” och ange din e-postadress så kommer inloggningsuppgifterna att skickas.

Jag får inget e-post meddelande innehållande inloggningsuppgifter

– Skicka ett mail till kansliet@bmwcs.com så kommer klubbens medlemsansvarig att titta i registret. Informera även vilken e-postadress som ska användas för din profil så kan denne ändra till korrekt.

Tips & förslag

Finns det ett resmål dit vi borde åka och samla medlemmarna?
Något speciellt tema vi borde testa på?
Tankar och idéer för att göra klubben ännu bättre?

Vad det än kan tänkas vara, tveka inte att höra av dig till stockholm@bmwcs.com
Vi uppskattar all form av feedback för att utveckla klubben tillsammans med er medlemmar!

Vi söker alltid efter personer som vill vara med och planera sektionens kalender, medverka under träffar och vara en representant för BMW Club Schweden som klubb och BMW som märke. Allt vi gör är enkelt och roligt för att skapa en sammansatt gemenskap mellan BMW och medlemmarna.

Vill du bli en representant också? Varmt välkommen att kontakta oss på stockholm@bmwcs.com

Mall för motioner

Här finns mallen för er medlemmar så att ni kan påverka vår verksamhet med era förslag och förbättringar i samband med sektionens årsmöte.

BMWCS Stockholm mall för motion

Stockholm 30/1 2021

Stadgar för Stockholmssektionen inom BMW Club Schweden

§1 Namn
Sektionens namn är BMW Club Schweden Stockholmssektionen (sektionen).

§2 Syfte och målsättning
Sektionen är en underavdelning till föreningen BMW Club Schweden (klubben), utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen. Sektionen skall i en seriös anda främja intresset för BMW-bilar framför allt Stockholmsområdet samt mellansverige (Roslagen, Södertörn och Mälardalen) genom att:
– Sprida information om bilmärket BMW och dess historia.
– Verka för att höja utbytet av att äga och köra en BMW.
– Verka för informationsutbyte inom sektionen bl.a. genom att tillhandahålla en hemsida, utskick av nyhetsbrev och genom utvalda sociala kanaler (t.ex Facebook och Instagram)

§3 Verksamhet
Sektionen skall verka för den i § 2 andra stycket angivna målsättningen genom att:
– Arrangera medlemsmöten och andra sammankomster.
– Ombesörja kontakter med återförsäljare, klubbar och andra institutioner med verksamhet som berör sektionens målsättning.

§4 Medlemskap
Medlemskap i sektionen är avgiftsfritt för medlem i BMW Club Schweden.

§5 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är årsmöte eller extra ordinarie medlemsmöte. Den konkreta ledningen av sektionens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer årsmötets beslut och sköter sektionens löpande verksamhet.

§6 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av:
– En ordförande som varje jämt år väljs på två år.
– En vice ordförande som varje udda år väljs på två år. Denne kan även inneha rollen som kassör eller sekreterare.
– En sekreterare / kassör som varje jämt år väljs på två år.
– Ett erforderligt antal ledamöter på ett år.
Styrelsen kan föreslå komplettering med ytterligare ledamöter för att minska arbetsbelastningen för ovan nämnda dubbelfunktioner. Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara medlem i BMW Club Schweden sedan minst 12 månader och skall vara personligen närvarande vid årsmötet. Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger, med 2/3 majoritet, medge undantag från närvarokravet. Styrelsen äger rätt att efter eget val adjungera medlemmar för specifika projekt.

§7 Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet och består av två medlemmar, som väljs varje udda år på år, varav en sammankallande.

§8 Styrelsearbetet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst en vecka före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning samt när minst 2/3 av medlemmarna är närvarande varav endera ordföranden eller vice ordföranden. Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Endast ordinarie styrelseledamöter äger rösträtt. Ärenden som kräver särskild behandling får handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. Arbetsgruppens förslag skall föreläggas styrelsen för beslut.

§9 Firmateckning
Sektionen är ingen egen juridisk person och har därför ingen firmatecknare. Styrelsen kan, utöver ordföranden, ge kassören rätt att teckna konton i bank och post.

§10 Verksamhetsår och årsmöte
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmötet hålls årligen före utgången av januari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmötet samt distribuerar förslag till dagordning via sektionens hemsida, nyhetsbrev och BMW CS medlemstidning minst två veckor före mötet.Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän som även utför kontroll av antalet röstberättigade
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk rapport
10. Revisors berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
13. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
14. Framställanden från styrelsen samt inkomna motioner och förslag
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av valberedning
17. Val av revisor
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutandeRöstberättigad medlem har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet om inte styrelsen har föreskrivit annan metod. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Rösträkning kan begäras av envar röstberättigad mötesdeltagare.

§11 Motioner
En medlem kan genom motion väcka förslag om sektionens verksamhet eller beträffande stadgarna. En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda skriftligen eller per e-post senast åtta veckor före årsmötet.Styrelsen skall bereda inkomna motioner. Dessa skall presenteras på årsmötet.

§12 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse en revisor som skall väljas på ett år. Revisorn skall granska sektionens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisorn skall avge revisionsberättelse till årsmötet. Denna skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall senast den 10 januari hålla räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll tillgängliga för granskning. Revisorn äger rätt att när som helst under verksamhetsåret erhålla tillgång till räkenskaps-material och kassa för erforderliga kontroller. Revisorn skall i sin berättelse föreslå respektive avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§13 Extra ordinarie medlemsmöte
Extra ordinarie medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när revisorn eller minst 25 medlemmar så påfordrar. Styrelsen är då skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Förslag till dagordning samt skriftlig redogörelse för orsaken till mötet skall bifogas kallelsen, som läggs ut på sektionens hemsida senast två veckor före mötet. Vid ett extra ordinarie medlemsmöte skall de i §10 under punkterna 1, 2, 3, 4, 5 , 6. och 14 angivna ärendena behandlas. Beslut fattas i enlighet med reglerna i §10.

§14 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie medlemsmöte, vid styrelsemöte och vid möte i arbetsgrupp enligt §8 andra stycket. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet. Protokoll skall justeras inom en månad från mötet. Justerat protokoll från årsmöte eller från extra ordinarie medlemsmöte skall publiceras på sektionens hemsida. Protokoll från styrelsemöte eller från möte i arbetsgrupp enligt §8 andra stycket skall tillställas styrelsens medlemmar senast två veckor efter att det har justerats.

§15 Ändringar av stadgar
För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två av varandra följande möten enligt §10 och/eller §13. Mötena skall hållas med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmötet.

§16 Upplösning av sektionen
Sektionen upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns enligt procedur beskriven i §15 Vid upplösning av sektionen skall eventuella tillgångar tillfalla BMW Club Schweden.

DE OVAN (JÄMFÖRT MED TIDIGARE VERSIONER NÅGOT REVIDERADE) STADGARNA, GODKÄNDES FÖRSTA GÅNGEN VID ÅRSMÖTET I JANUARI 2020. DE FASTSTÄLLDES SLUTGILTIGT VID ÅRSMÖTET I JANUARI 2021

SEKTIONSKALENDER

måndag juli 22
lördag augusti 3
08:00 - 15:00 Stockholm Car Meet
måndag augusti 5
lördag september 7
onsdag september 11
Inget evenemang hittades!

STYRELSEN

Peter AskenforsOrdförande
Carina SödergranVice ordförande
Erik af WinklerfeltKassör
Håkan StrömSekreterare
Stephan PalmgrenValberedning
Johan MalmgrenValberedning