Lördag, 17. Mars 2018, 11:00 – 16:00

Plats:
Bavaria Stockholm, Solna Gårdsvägen 11. Parkera gärna i P-Garaget Gårdsvägen 15 nedre plan.

Tid:
Från klockan 11.00 kan du beställa eller hämta dina reservdelar, provköra nya BMW X2 eller någon annan modell samt äta lunch i konferensrummet.

Dagordning : Enligt Stadgar

 1. 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.

 3. 3. Fastställande av dagordning

 4. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5. 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

 6. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 7. 7. Redogörelse från sektioner.

 8. 8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.

 9. 9. Revisorernas berättelse.

 10. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. 11. Verksamhetsplan och budget.

 12. 12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.

 13. 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

 14. 14. Val av styrelse.

 15. 15. Val av revisorer.

 16. 16. Val av valberedning.

 17. 17. Val av hedersmedlem/ständig medlem

 18. 18. Övriga frågor.

Anmälan till årsmötet:
Anmäl dig senast 15 mars 2018 till e-post arsmote@bmwcs.com.
Föranmälan krävs för att delta och få förtäring samt dokumentation med mera.

Motioner :
Skall vara styrelsen tillhanda senast 19 januari 2018.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Skickas till BMW CS sekreterare adress

Christer Nilsson
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge

eller original scannade till e-post christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna önskat Styrelsen för BMW Club Schweden