PLATS

Gårdas Restaurang Café, Fürstenbergsgatan 1, 416 64 Göteborg.

TID

Mötesdagen startar 12:00 med att äta lunch. Menyn är Schnitzel och ett vegetariskt alternativ.

Årsmötet startar 13:00 och beräknas vara klart 15:00.

 

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN

Stadgeenliga

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

 3. Fastställande av dagordning 

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Redogörelse från sektioner

 8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust

 9. Revisorernas berättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan och budget

 12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift

 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

 14. Val av styrelse

 15. Val av revisorer

 16. Val av valberedning

 17. Val av hedersmedlem/ständig medlem

 18. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Anmäl dig senast den 22 februari 2019 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till

e-post christer.nilsson@bmwcs.com, där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer och om vegetariskt alternativ önskas.

OBS! Föranmälan krävs för att vi ska kunna anpassa lunch, dokumentation mm.

 

MOTIONER

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 januari 2019.

Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

Christer Nilsson

Vaktgatan 15

265 71 Kvidinge

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna

önskar styrelsen för BMW Club Schweden