Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte Stockholmssektionen 2022

Årsmöte Stockholmssektionen 2022

Kallelse till årsmöte för 2022 i BMW Club Schweden, Stockholmssektionen


Plats:
Digitalt

Datum: Lördag 29/1

Tider: Årsmöte kl 11.30–13.00 följt av Oldtimerklubbens årsmöte.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15:e Januari på e-post: stockholm@bmwcs.com

Senast föranmälan, 25/1 med namn och medlemsnummer på e-post: anmalan@bmwcs.com

Detta då dokumentation samt lunch måste iordningställas i förväg.

Dagordning finns under “dokument” på sektionens hemsida.

Dagordning

1. Välkommen, årsmötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Har kallelse skett i stadgeenlig ordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av ekonomisk rapport
10. Revisors berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
16. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
17. Inkomna motioner och samt förslag från styrelsen.
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna önskar Syrelsen för Stockholmssektionen!

Evenemanget är avslutat.

Datum

jan 29 2022
Expired!

Tid

11:30 - 14:00

Platser

Distans - Online
Kategori

Arrangör

Stockholm
E-post
stockholm@bmwcs.com
Till toppen