Home Events - Mervärde sedan 1985 Välkommen till årsmöte BMW CS Oldtimer 2021

Välkommen till årsmöte BMW CS Oldtimer 2021

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I BMW OLDTIMER CLUB SCHWEDEN LÖRDAGEN DEN 6 FEBRUARI 2021

Telefonmöte på grund av coronavirusets spridning i samhället.
För att skydda deltagarnahar styrelsen beslutat att hålla årsmötet via telefon, om inte Folkhälsomyndighetens coronarestriktioner lättar betydligt dessförinnan.

TID
Årsmötetstartar kl.11:00 och kräver sträng mötesdisciplin.

DELTAGARE
Alla BMW CS medlemmar är välkomna att delta i mötet, medan endast BMW OCS medlemmar har rösträtt

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgeenliga

1. Mötets öppnande
2. Justeringav röstlängd/medlemslista
3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillikarösträknare
6. Godkännande av dagordningoch anmälan av övriga frågor
7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragningav resultat-och balansräkning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat-och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihetför styrelsens medlemmar
13. Behandling av styrelsens förslagoch inkomna motioner
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av Webmaster
16. Val av revisorer
17. Val av ledamöter i valberedning
18. Förslag till aktivitetskalender
19. Fastställande av medlemsavgift samt budget för verksamhetsåret 2021
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på:
https://bmwcs.com/oldtimer/

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Anmäl dig senast den 31 januari 2021 per e-post till oldtimer@bmwcs.com, eller per telefon till Göran Benjamin 070-519 4272

OBS! Föranmälan krävs för att få inloggningsinfo till mötet.

MOTIONER
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 januari 2021.
Motioner mejlas till e-post oldtimer@bmwcs.com eller per brev till
BMW Oldtimer Club Schweden
c/o Göran Benjamin
Offervägen 6
141 70 Segeltorp

Varmt välkommen
önskar styrelsen för BMW Oldtimer Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

feb 06 2021
Expired!

Tid

11:00 - 15:00

Platser

Distans - Online
Kategori

Arrangör

Oldtimer
E-post
oldtimer@bmwcs.com
Till toppen