Home Events - Mervärde sedan 1985 Välkommen till BMW Club Schweden Årsmöte 2022

Välkommen till BMW Club Schweden Årsmöte 2022

PLATS

!!OBS!! Årsmötet har ändrats till att bli digitalt genom Google Meet, se mer nedan!

TID

Mötesdagen startar 11:30.

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN

Stadgeenliga

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Redogörelse från sektioner
8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
18. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET & GOOGLE MEET

Anmäl dig senast den 12 mars 2022 till: christer.nilsson@bmwcs.com där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

Maila även till: hjortenstefan@gmail.com för att få länk och kod till Google Meet.

MOTIONER

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 januari 2022.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

Christer Nilsson
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna
önskar styrelsen för BMW Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

mar 26 2022
Expired!

Tid

11:30 - 14:00

Platser

Distans - Online

Arrangör

West
E-post
west@bmwcs.com
Till toppen