INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I BMW CLUB SCHWEDEN WEST LÖRDAGEN DEN 20 FEBRUARI 2021

På grund av rådande smittoläge och restriktioner kommer mötet att hållas digitalt i år.
Endast styrelsen och valberedningen kan delta fysiskt. Föranmälan krävs alltså inte.

För att delta behövs en mobiltelefon eller dator med webbkamera.
I god tid innan mötet börjar, klicka på följande länk Årsmöte 2021.
Ge webbplatsen tillgång till kamera och mikrofon och tryck på “Gå med”. Se även till att ha ditt medlemskort nära till hands.

TID
Årsmötetstartar kl.11:00-15.00 och kräver sträng mötesdisciplin.

DELTAGARE
Alla BMW CS medlemmar är välkomna att delta i mötet, men bara BMW CS West medlemmar har rösträtt.

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgeenliga

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsman samt kontroll av antalet röstberättigade
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Balans- och resultaträkningar
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på:
https://bmwcs.com/west

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Föranmälan inte nödvändigt detta år.

MOTIONER
Inget mottaget.

Varmt välkommen
önskar styrelsen för BMW Club Schweden West