Plats:
Årsmötet kommer att vara på Förenade Bil, Malmö Djurhagegatan 15.

Tid:
Mötet startar kl. 11.30 med lunchbuffé och tillfälle att titta i bilhallen.
Årsmöte kl. 13.00-16.00

Dagordning: Enligt Stadgar

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.

 3. Fastställande av dagordning

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 7. Redogörelse från sektioner.

 8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.

 9. Revisorernas berättelse.

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Verksamhetsplan och budget.

 12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.

 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

 14. Val av styrelse.

 15. Val av revisorer.

 16. Val av valberedning.

 17. Val av hedersmedlem/ständig medlem

 18. Övriga frågor.

Anmälan till årsmötet:
Anmäl dig senast 28 februari 2017 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till e-post christer.nilsson@bmwcs.com.
Föranmälan krävs för att delta och få lunchbuffé, fika och dokumentation med mera.

Motioner :
Skall vara styrelsen tillhanda senast 21 januari 2017.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Skickas till BMW CS sekreterare adress

Christer Nilsson Vaktgatan 15 265 71 Kvidinge

eller original scannade till e-post christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna!
Styrelsen, BMW Club Schweden