Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Årsmöte BMW CS West
Lördag, 22. Februari 2020, 11:00 - 15:00
Träffar : 245
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontakt Daniel Wiese

Styrelsen för BMW CS West bjuder härmed in alla medlemmar till årsmöte.

Agendan som skall avhandlas styrs av våra stadgar och ser ut som följer:
- Fastställande av röstlängd för mötet.
- Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- Fastställande av dagordning.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande - skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
- Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.
- Revisorernas berättelse.
- Ansvarsfrihet för styrelsen.
- Verksamhetsplan och budget.
- Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.
- Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
- Val av styrelse.
- Val av revisorer.
- Val av valberedning.
- Val av hedersmedlem/ständig medlem
- Övriga frågor.

Medlem med giltigt medlemskap har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§14 MOTIONER
En medlem eller en grupp av medlemmar kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. Motion inför årsmöte ska lämnas senast åtta veckor före årsmötet och enligt direktiv i kallelsen. Motions ska lämnas i original och vara undertecknad av den/de som lämnar motionen.

--- Då denna kallelse inte medger åtta veckor så har vi utfärdat dispens för detta och tillåter med den motioner fram till två veckor innan mötet.
Dispensen innebär även att motioner kan skickas per mail till styrelsen på bmwcswestmail(at)yahoo.se men motionsställaren skall då infinna sig på årsmötet för att signera sin motion och vid behov kunna motivera densamma. ---

De som önskar delta på årsmötet uppmanas att anmäla sig på klubbmailen, på ovan angiven adress. (Så att vi kan köpa rätt mängd fika och dricka till er, medlemmarna.)

Plats Bilia Group Mölndal
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97