Klubbinfo

Stadgar för BMW Club Schweden


§1 NAMN

Klubbens namn är BMW Club Schweden, vilket förkortas BMW CS och kallas nedan för klubben. Organisationsnummer 838201-9738.

 

§2 NATUR OCH ÄNDAMÅL

Klubben är en ideell förening utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen.

Klubben skall i en seriös anda främja intresset för BMW-bilar i Sverige genom att:

 • Sprida information om bilmärket BMW och dess historia
 • Verka för att höja mervärdet i att äga och köra BMW
 • Verka för bevarandet och restaurerandet av olika BMW-bilar samt
 • Understödja motortävlingar med BMW-bilar.

 

§3 VERKSAMHET

Klubben skall verka för det i §2 andra stycket angivna ändamålen genom:

 • Medlemsgemenskap
  • Träffar och sammankomster runt om i landet
  • Förarträning och bankörning
  • Utflykter och studiebesök
  • Provkörning av nya BMW-bilar
  • Hemsida med Galleri, Forum, Kalender mm
 •  Medlemsförmåner
  • Reducera medlemmars kostnad för sitt bilinnehav/-intresse genom t.ex.
  • Rabatt på bilförsäkring och andra relaterade försäkringar
  • Rabatt på bilar, service, delar, oljor, däck och annat bilrelaterat.
 •  
  Medlemstidning
  • Fyra nummer per år eller fler.

 • Vidare
  • Stimulera och underlätta bevarande- och restaureringsarbeten med BMW-bilar
  • Verka för att finna partners i syfte att erbjuda medlemmar aktiviteter, rabatter och förmåner
  • Ombesörja kontakter med BMW’s svenska representation och dess återförsäljare
  • Uppmuntra kontakter med andra bilklubbar och andra med verksamhet som berör klubbens verksamhet
  • Arkivera och bevara fotografiska bilder, litteratur, tekniska beskrivningar och annan dokumentation av BMW-bilar
  • Årligen utge en medlemsförteckning.

 

§4 UNDERAVDELNING

Underavdelning får bildas med verksamhet som ryms inom klubbens i §2 angivna ändamål.
 
Underavdelning ska bedriva sin verksamhet med samma ansvar och regler som klubben, dvs dessa stadgar äger tillämpning. Underavdelning får inte i något avseende fatta beslut eller vidta åtgärd som inte ryms inom stadgarna för klubben.
 
Sådan underavdelning ska välja styrelse, kan anta egna stadgar (som komplement till klubbens) och får besluta om egen medlemsavgift. Underavdelnings styrelse ska inför varje verksamhetsår upprätta och tillställa klubbens styrelse, verksamhetsplan och budget.
 
Beslut om bildande av underavdelning tas i klubbens styrelse.

 

§5 MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben i form av huvudmedlemskap, familjemedlemskap, ständigt medlemskap eller hedersmedlemskap, varvid:

 • Huvudmedlemskap kan vinnas av envar
 • Familjemedlemskap kan vinnas av den som bor på samma adress som huvudmedlem
 • Styrelsen kan kalla förtjänt person till ständig medlem
 • Årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

 

§6 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

 • Har rätt att delta i träffar och sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om klubbens verksamhet
 • Ska följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubbens beslutande organ vilket även inbegriper beslut i underavdelning
 • Skall betala medlemsavgift inom föreskriven tid
 • Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

§7 AVGIFTER

Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlemsavgiften gäller för medlemskap under tolv månader, den månad i vilken avgiften betalas och tolv följande månader. Medlemskapets tolfte och sista månad anges på medlemskortet. Medlem uppmanas under medlemskapets tolfte månad att förnya detta. Ny medlemsavgift skall vara erlagd senast under den tolfte månaden. Medlem, som inte betalat i tid, påminns. Vid utebliven betalning även under trettonde månaden, anses utträde ur klubben ha skett.

 

§8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som skriftligen eller muntligen begär att få utträda ur klubben befrias omgående från medlemskapet. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del.
 
Medlem som skadar klubbens verksamhet eller på annat sätt verkar mot dess ändamål kan uteslutas ur klubben genom beslut av årsmöte eller av extra medlemsmöte. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del.

 

§9 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN

Högsta beslutande organ är årsmötet eller ett extra medlemsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer beslut av årsmötet och förvaltar och beslutar om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

 

§10 STYRELSE

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av:

 • en ordförande, som varje jämnt år väljs på två år.
 • en vice ordförande, som varje udda år väljs på två år.
 • en sekreterare, som varje jämnt år väljs på två år.
 • en kassör, som varje udda år väljs på två år.

Styrelsen skall vidare bestå av erforderligt antal ledamöter, valda av årsmötet på ett år. Vidare skall de underavdelningar som så önskar vara representerade, valda av årsmötet på ett år. Underavdelning skall själv föreslå ordinarie ledamot och suppleant till sådan erbjuden plats.

Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara medlem i klubben sedan minst 12 månader och skall själv vara personligen närvarande vid årsmötet. Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger, med 2/3 majoritet, medge undantag från ett av dessa två krav.

 

§11 STYRELSEARBETET

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta, dock minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst två veckor före sammanträdet samt delges underavdelningar och revisorer som information.

Styrelsen är beslutför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning samt minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande, vari endera ordförande eller vice ordförande ska ingå. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett Sådant beslut ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

Ärenden och uppgifter som kräver särskild behandling kan handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. I sådan arbetsgrupp ska ingå minst en styrelseledamot. Arbetsgruppen äger rätt att fatta beslut inom de ramar den getts av styrelsen. I övrigt rapporterar arbetsgruppen till styrelsen och ger förslag till beslut.

 

§12 FIRMATECKNING

Klubben tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening.

Bank och PlusGirokonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§13 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid val av plats ska hänsyn tas till medlemmarnas spridning i landet.
 
Styrelsen publicerar kallelse till årsmötet och förslag till dagordning i medlemstidningen samt på klubbens hemsida minst åtta veckor innan mötet.
 
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), revisorernas berättelse, valberedningens förslag, ev. förslag från styrelsen, ev. motioner till årsmötet från medlemmarna samt styrelsens yttrande, verksamhetsplan med budget, görs tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Verksamhetsplan och budget.
 11. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.
 12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av revisorer.
 15. Val av valberedning.
 16. Val av hedersmedlem/ständig medlem
 17. Övriga frågor.

Medlem med giltigt medlemskap har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§14 MOTIONER

En medlem eller en grupp av medlemmar kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. Motion inför årsmöte ska lämnas senast åtta veckor före årsmötet och enligt direktiv i kallelsen. Motions ska lämnas i original och vara undertecknad av den/de som lämnar motionen.


 
§15 REVISION

Revisorerna skall granska klubbens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Medlemmarna skall på årsmötet utse två revisorer. Dessa skall väljas på två år med val av en revisor varje år. Vidare skall utses en revisorssuppleant på ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar hörande till förvaltningen.

Revisorerna skall lämna revisionsberättelse till årsmötet. Revisorerna skall i sin berättelse uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen skall senast den 31 januari tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning

 

§16 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmöte. En av ledamöterna skall utses till sammankallande.
 
Styrelsen lämnar förslag till val av valberedning. En strävan ska vara att flera delar av landet är representerade.
 
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så begär.

 

§17 EXTRA MEDLEMSMÖTE

Ett extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det behövligt eller när revisorerna eller minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen till begäran. Styrelsen är skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte att hållas inom sex veckor. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra medlemsmöte.

Vid ett extra medlemsmöte skall de i §13 under punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 angivna ärendena behandlas jämte de som föranlett det extra medlemsmötet.

 

§18 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra medlemsmöte och vid styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas liksom ev. avvikande mening.

När diskussion förekommit skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för beslutet.

När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet.

Protokoll skall justeras inom en tre veckor från mötet.

Justerat protokoll från årsmöte eller från extra medlemsmöte skall publiceras i eller fogas till medlemstidningen senast två utgåvor efter mötet samt publiceras på hemsidan.

Justerat protokoll från styrelsemöte skall tillställas styrelsens medlemmar och revisorer senast 4 veckor efter mötet.

Styrelseprotokoll är ej offentliga.

 

§19 ÄNDRING AV STADGAR

För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt §13 eller §17 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

 

§20 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan tillfälligt avgöras av styrelsen.


 §21 UPPLÖSNING AV KLUBBEN

Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt §13 eller §17 med minst en månads mellanrum.

Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla CTRF – Cancer och Trafikskadades RiksFörbund, TFF - TrafikFörsäkringsFöreningen eller MHRF – MotorHistoriska RiksFörbundet, i den ordningen.

 

 

Stadgeändringar har antagits av årsmöten den 13 januari 1996, 23 januari 1999, 22 mars 2003 och 11 mars 2006.

En större revision av stadgarna, efter beslut av årsmötet 15 mars 2014, har genomförts och antagits av årsmöte 14 mars 2015.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97