Loading...
Support & Dokument2023-03-01T13:18:39+01:00

SUPPORT & DOKUMENT

Generella frågor

Medlemskortet har inte kommit2022-06-02T13:08:13+02:00

Vid tillfällen medlemskortet inte kommit efter sju till tio dagar efter att avgiften är betald, vänligen kontakta oss på kansliet@bmwcs.com så hjälper vi er så fort som möjligt.

Jag har inte fått medlemstidningen2022-06-02T12:58:49+02:00

Först logga in till din profil genom “Inloggning Medlem” uppe i menyn och kontrollera att adress uppgifterna stämmer.
Om alla personuppgifter stämmer, vänligen kontakta kansliet@bmwcs.com så kommer vi hjälpa till och titta på vad som kan vara fel.

Hur gör jag om mitt lösenord är glömt?2021-02-16T23:09:10+01:00

Tryck på “Inloggning Medlem” längst upp till höger på hemsidan. Därefter finns “Glömt lösenord?” till höger under inloggningsfälten och ange den mailadress som användes vid registreringen av medlemskap.

Inloggning för medlem, var hittar jag inloggningsuppgifterna?2021-02-16T23:05:19+01:00

Som tidigare medlem ser du inloggningsuppgifterna på fakturan.
Som ny medlem kan du se inloggningsuppgifterna när du registrerar dig som medlem. Högst upp under Mina uppgifter ser du Spara dina inloggningsuppgifter, klicka på ”Show”.

Du kan själv ändra dina personuppgifter, adress, telefonnummer, e-postadress när du är inloggad. Hittar du inte uppgifterna mejlar du till kansliet@bmwcs.com så får du hjälp.

Hur loggar jag in med inloggningsuppgifterna?2021-02-16T23:09:23+01:00

Gå in på hemsidan https://www.bmwcs.com och klicka på ”Inloggning medlem” uppe längst till höger.

Var hittar jag mina medlemsförmåner?2021-02-16T23:10:04+01:00

Hemsidan under ”Klubbinfo” och i din medlemsprofil. Inloggning enligt ovan.

Hur får jag bekräftelse på mitt medlemskap efter att jag betalat in avgiften?2022-11-08T19:21:14+01:00

Ett separat bekräftelse skickas ut till din registrerade e-post med mer information.
Ditt nya medlemskort skickas efter cirka en vecka till tio dagar.

Som huvudmedlem får jag endast mitt medlemskort men inte något kort till familjemedlemmen?2021-02-16T23:11:23+01:00

Familjemedlemmens medlemskort kommer separat cirka en vecka senare.

Dokument & Handlingar

Årsmöteshandlingar

2023

BMW CS_Resultat vs Budget per 2022-12-31
BMW CS_Budget 2023_förslag
Dagordning årsmöte 2023
revisionsberättelse 2022
valberednings förslag bmwcs 2023
Verksamhetsberättelse BMWCS 2022
Verksamhetsplan bmwcs 2023
Visma_Balansräkning per 2022-12-31

2022

BMW CS Balansräkning per 2021-12-31
BMW CS Budget 2022 förslag 7 2022-02-02
BMW CS_Resultat vs Budget per 2021-12-31
BMWCS årsmötesagenda 2022
bmwcs revisionsberättelse 2021
valberednings förslag bmwcs 2022_2022-03-02
Verksamhetsberättelse BMWCS 2021_2022-03-02
Verksamhetsplan bmwcs 2022_2022-03-03
Signerat årsmötesprot BMW CS 2022 03 26

2021

BMWCS BOKSLUT 2020 BR 20210117
BMWCS BOKSLUT 2020 RR 20210117
BMWCS revisionsberättelse 2020
Valberednings förslag BMWCS 2021
Verksamhetsberättelse BMWCS 2020_2021-02-28
Verksamhetsplan bmwcs 2022_2022-03-03
BMW CS Budget 2021_2021-03-04
BMWCS årsmötesagenda 2021
Bilaga 1 årsmöteröstlängd BMW CS 2021-03-27 final
Signerat årsmötesprot BMW CS 2021-03-27

2020

Protokoll årsmöte 2020
BMWCS årsmöte dagordning 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Signerad CS revisionsberättelse 26 februari 2020
Valberednings förslag 2020
BMWCS BUDGET 2020 20200216
BMWCS BOKSLUT RR 2019 20200216
BMWCS BOKSLUT BR 2019 20200216

2018

Protokoll årsmöte 2018
BMWCS BOKSLUT 2017 BUDGET 2018 20170202 BR_2018-02-07
BMWCS BOKSLUT 2017 BUDGET 2018 20170202 RR_2018-02-07
BMWCS BOKSLUT 2017 BUDGET 2018_2018-02-07
Dagordning årsmöte 2018-03-17
Rev rapp
Valberednings förslag 2018_2018-02-07
Verksamhetsberättelse 2017_2018-02-07
Verksamhetsplan  2018_2018-02-07

Miljö

Nedan finns BMW Club Schwedens miljödokument.

– Intyg

– Plan

– Policy

Information

Stadgar

§1 NAMN

Klubbens namn är BMW Club Schweden, vilket förkortas BMW CS och kallas nedan för klubben. Organisationsnummer 838201-9738.

§2 NATUR OCH ÄNDAMÅL

Klubben är en ideell förening utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen.

Klubben skall i en seriös anda främja intresset för BMW-bilar i Sverige genom att:

 • Sprida information om bilmärket BMW och dess historia

 • Verka för att höja mervärdet i att äga och köra BMW

 • Verka för bevarandet och restaurerandet av olika BMW-bilar samt

 • Understödja motortävlingar med BMW-bilar.

§3 VERKSAMHET

Klubben skall verka för det i §2 andra stycket angivna ändamålen genom:

 • Medlemsgemenskap

  • Träffar och sammankomster runt om i landet

  • Förarträning och bankörning

  • Utflykter och studiebesök

  • Provkörning av nya BMW-bilar

  • Hemsida med Galleri, Forum, Kalender mm

 •  Medlemsförmåner

  • Reducera medlemmars kostnad för sitt bilinnehav/-intresse genom t.ex.

  • Rabatt på bilförsäkring och andra relaterade försäkringar

  • Rabatt på bilar, service, delar, oljor, däck och annat bilrelaterat.

 • Medlemstidning

  • Fyra nummer per år eller fler.

 • Vidare

  • Stimulera och underlätta bevarande- och restaureringsarbeten med BMW-bilar

  • Verka för att finna partners i syfte att erbjuda medlemmar aktiviteter, rabatter och förmåner

  • Ombesörja kontakter med BMW’s svenska representation och dess återförsäljare

  • Uppmuntra kontakter med andra bilklubbar och andra med verksamhet som berör klubbens verksamhet

  • Arkivera och bevara fotografiska bilder, litteratur, tekniska beskrivningar och annan dokumentation av BMW-bilar

  • Årligen utge en medlemsförteckning.

§4 UNDERAVDELNING

Underavdelning får bildas med verksamhet som ryms inom klubbens i §2 angivna ändamål.

Underavdelning ska bedriva sin verksamhet med samma ansvar och regler som klubben, dvs dessa stadgar äger tillämpning. Underavdelning får inte i något avseende fatta beslut eller vidta åtgärd som inte ryms inom stadgarna för klubben.

Sådan underavdelning ska välja styrelse, kan anta egna stadgar (som komplement till klubbens) och får besluta om egen medlemsavgift. Underavdelnings styrelse ska inför varje verksamhetsår upprätta och tillställa klubbens styrelse, verksamhetsplan och budget.

Beslut om bildande av underavdelning tas i klubbens styrelse.

§5 MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben i form av huvudmedlemskap, familjemedlemskap, ständigt medlemskap eller hedersmedlemskap, varvid:

 • Huvudmedlemskap kan vinnas av envar

 • Familjemedlemskap kan vinnas av den som bor på samma adress som huvudmedlem

 • Styrelsen kan kalla förtjänt person till ständig medlem

 • Årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

§6 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

 • Har rätt att delta i träffar och sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • Har rätt till information om klubbens verksamhet

 • Ska följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubbens beslutande organ vilket även inbegriper beslut i underavdelning

 • Skall betala medlemsavgift inom föreskriven tid

 • Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§7 AVGIFTER

Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlemsavgiften gäller för medlemskap under tolv månader, den månad i vilken avgiften betalas och tolv följande månader. Medlemskapets tolfte och sista månad anges på medlemskortet. Medlem uppmanas under medlemskapets tolfte månad att förnya detta. Ny medlemsavgift skall vara erlagd senast under den tolfte månaden. Medlem, som inte betalat i tid, påminns. Vid utebliven betalning även under trettonde månaden, anses utträde ur klubben ha skett.

§8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som skriftligen eller muntligen begär att få utträda ur klubben befrias omgående från medlemskapet. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del.

Medlem som skadar klubbens verksamhet eller på annat sätt verkar mot dess ändamål kan uteslutas ur klubben genom beslut av årsmöte eller av extra medlemsmöte. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del.

§9 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN

Högsta beslutande organ är årsmötet eller ett extra medlemsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer beslut av årsmötet och förvaltar och beslutar om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

§10 STYRELSE

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av:

 • en ordförande, som varje jämnt år väljs på två år.

 • en vice ordförande, som varje udda år väljs på två år.

 • en sekreterare, som varje jämnt år väljs på två år.

 • en kassör, som varje udda år väljs på två år.

Styrelsen skall vidare bestå av erforderligt antal ledamöter, valda av årsmötet på ett år. Vidare skall de underavdelningar som så önskar vara representerade, valda av årsmötet på ett år. Underavdelning skall själv föreslå ordinarie ledamot och suppleant till sådan erbjuden plats.

Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara medlem i klubben sedan minst 12 månader och skall själv vara personligen närvarande vid årsmötet. Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger, med 2/3 majoritet, medge undantag från ett av dessa två krav.

§11 STYRELSEARBETET

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta, dock minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst två veckor före sammanträdet samt delges underavdelningar och revisorer som information.

Styrelsen är beslutför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning samt minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande, vari endera ordförande eller vice ordförande ska ingå. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett Sådant beslut ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

Ärenden och uppgifter som kräver särskild behandling kan handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. I sådan arbetsgrupp ska ingå minst en styrelseledamot. Arbetsgruppen äger rätt att fatta beslut inom de ramar den getts av styrelsen. I övrigt rapporterar arbetsgruppen till styrelsen och ger förslag till beslut.

§12 FIRMATECKNING

Klubben tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening.

Bank och PlusGirokonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§13 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid val av plats ska hänsyn tas till medlemmarnas spridning i landet.

Styrelsen publicerar kallelse till årsmötet och förslag till dagordning i medlemstidningen samt på klubbens hemsida minst åtta veckor innan mötet.

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), revisorernas berättelse, valberedningens förslag, ev. förslag från styrelsen, ev. motioner till årsmötet från medlemmarna samt styrelsens yttrande, verksamhetsplan med budget, görs tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 7. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.

 8. Revisorernas berättelse.

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Verksamhetsplan och budget.

 11. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.

 12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

 13. Val av styrelse.

 14. Val av revisorer.

 15. Val av valberedning.

 16. Val av hedersmedlem/ständig medlem

 17. Övriga frågor.

Medlem med giltigt medlemskap har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§14 MOTIONER

En medlem eller en grupp av medlemmar kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. Motion inför årsmöte ska lämnas senast åtta veckor före årsmötet och enligt direktiv i kallelsen. Motions ska lämnas i original och vara undertecknad av den/de som lämnar motionen.

§15 REVISION

Revisorerna skall granska klubbens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Medlemmarna skall på årsmötet utse två revisorer. Dessa skall väljas på två år med val av en revisor varje år. Vidare skall utses en revisorssuppleant på ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar hörande till förvaltningen.

Revisorerna skall lämna revisionsberättelse till årsmötet. Revisorerna skall i sin berättelse uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen skall senast den 31 januari tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning.

§16 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmöte. En av ledamöterna skall utses till sammankallande.

Styrelsen lämnar förslag till val av valberedning. En strävan ska vara att flera delar av landet är representerade.

Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så begär.

§17 EXTRA MEDLEMSMÖTE

Ett extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det behövligt eller när revisorerna eller minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen till begäran. Styrelsen är skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte att hållas inom sex veckor. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra medlemsmöte.

Vid ett extra medlemsmöte skall de i §13 under punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 angivna ärendena behandlas jämte de som föranlett det extra medlemsmötet.

§18 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra medlemsmöte och vid styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas liksom ev. avvikande mening.

När diskussion förekommit skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för beslutet.

När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet.

Protokoll skall justeras inom en tre veckor från mötet.

Justerat protokoll från årsmöte eller från extra medlemsmöte skall publiceras i eller fogas till medlemstidningen senast två utgåvor efter mötet samt publiceras på hemsidan.

Justerat protokoll från styrelsemöte skall tillställas styrelsens medlemmar och revisorer senast 4 veckor efter mötet.

Styrelseprotokoll är ej offentliga.

§19 ÄNDRING AV STADGAR

För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt §13 eller §17 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

§20 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan tillfälligt avgöras av styrelsen.

§21 UPPLÖSNING AV KLUBBEN

Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt §13 eller §17 med minst en månads mellanrum.

Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla CTRF – Cancer och Trafikskadades RiksFörbund, TFF – TrafikFörsäkringsFöreningen eller MHRF – MotorHistoriska RiksFörbundet, i den ordningen.

Stadgeändringar har antagits av årsmöten den 13 januari 1996, 23 januari 1999, 22 mars 2003 och 11 mars 2006.

En större revision av stadgarna, efter beslut av årsmötet 15 mars 2014, har genomförts och antagits av årsmöte 14 mars 2015.

Integritetspolicy för www.bmwcs.com

Denna Integritetspolicy gäller denna Webbplats och inte nödvändigtvis andra webbplatser för BMW på Internet. När du lämnar denna Webbplats måste du läsa Integritetspolicyn för den plats du besöker.
Om du inte accepterar Integritetspolicyn bör du lämna Webbplatsen.

Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy.

Allmän datainsamling

BMW Club Schweden är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker Webbplatsen. Vi ber dig notera att BMW Club Schweden kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till BMW Club Schwedens kunder, försäljning, trafikmönster och information relaterad till av BMW Club Schweden utvalda tredjepartsföretag. Nyss nämnd statistik och allmänna information innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Personuppgifter

För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva kundprogram som BMW Club Schweden och det forum du finner hos BMW Club Schweden, kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. BMW Club Schweden äger rätt att använda denna information för att svara på förfrågningar eller kontakta dig via post, e-post eller ringa och informera dig om BMW Club Schwedens nya produkter, tjänster eller kampanjer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till denna Webbplats, kan BMW Club Schweden behöva kontakta dig för att erhålla ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. BMW Club Schweden kommer emellertid inte, såvida det inte krävs av tillämpbara lagar, att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva kundprogram. Härmed ger du BMW Club Schweden tillstånd att utbyta information som du lämnat med sina sektioner för ovannämnda ändamål.

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss kan denna Webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för Internetprotokoll, operativsystem, webbläsartyp, trafikmönster och adresser till alla hänvisande webbplatser.

Säkerhet

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller “hackers”. BMW Club Schweden har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter.

Sammanställda datas riktighet

BMW Club Schweden kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som BMW Club Schweden samlar in i sammanhang med driften av denna Webbplats.

Besökaridentifiering

Från tid till annan kan BMW Club Schweden placera information på din dator för att BMW Club Schweden ska kunna identifiera dig. Denna information kallas allmänt för “cookies”. Genom att ta reda på hur och när BMW Club Schweden-besökare använder Webbplatsen, kan denna information hjälpa BMW Club Schweden att fortsätta förbättra Webbplatsen. BMW Club Schweden kommer bara att använda cookies för att visa information på din hårddisk som lades dit av en cookie från denna Webbplats. Bruket av cookies är branschstandard och många webbplatser använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna Webbplats. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du ange detta i din webbläsare, om denna medger det.

Minderåriga

Ingen information får skickas till BMW Club Schweden av personer under 18 års ålder utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 års ålder får inte heller genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna Webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

Ändring av Webbplats

BMW Club Schweden äger rätt att ändra denna Integritetspolicy, eller ändra, modifiera eller dra in tillgången till denna Webbplats eller dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.

Disclaimer

Genom att använda BMW Club Schweden webbsidor har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, får du inte använda webbplatsen.
Innehållet på BMW Club Schweden webbsidor är upphovsrättsligt skyddat av © BMW Club Schweden. Rättighet som inte uttryckligen räknas upp nedan är förbehållen BMW Club Schweden. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av del av eller hela innehållet i någon form utan ett tidigare skriftligt medgivande av BMW Club Schweden är förbjudet om inte nedanstående villkor iakttas. BMW Club Schweden tillåter att du besöker BMW Club Schweden webbsidor via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt eget personliga bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av BMW Club Schweden. Tillgång till enskilda dokument på BMW Club Schweden webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på BMW Club Schweden webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och såsom de mottages. BMW Club Schweden garanterar inte att anslutningen till dess webbsidor är avbrottsfri eller att webbsidorna är felfria. BMW Club Schweden förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem. INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG LÄMNAS AVSEENDE VARE SIG TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL PÅ DESSA SIDOR, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE T.EX ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET ELLER KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET FÖR ETT ALLMÄNT ELLER SÄRSKILT ÄNDAMÅL. BMW CLUB SCHWEDEN FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR ALLA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER OCH FÖLJDSKADOR SÅSOM T.EX. FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLUST P.G.A AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV ELLER SVÅRIGHETER ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST, ÄVEN OM BMW CLUB SCHWEDEN HAR MOTTAGIT INFORMATION OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR SANNOLIKA. LAGARNA I VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT AV VISSA GARANTIER UTELÄMNAS ELLER ATT VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÖRS, VARFÖR DE OVAN NÄMNDA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG. BMW CLUB SCHWEDEN ANSVAR SKALL I SÅDANA FALL VARA BEGRÄNSAT I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN TILL VAD TILLÄMPLIG LAG MEDGER.

För att förenkla din åtkomst kan BMW Club Schweden inkludera länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man. Vid länkning till en sådan tredje mans webbplats, skall du kontrollera och godkänna de användningsregler som gäller för den webbplatsen innan du börjar använda den. Du förklarar dig härigenom också införstådd med att BMW Club Schweden inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och att BMW Club Schweden inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Vidare betyder inte en länk till en sådan webbplats att BMW Club Schweden stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen.

Genom att översända material till någon av våra servrar, t.ex. genom e-post eller via BMW Club Schweden webbsidor ansvarar du för att: (a) materialet inte innehåller något som är olagligt eller i övrigt opassande för publicering; (b) du kommer att använda rimliga ansträngningar för genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material översänds; och (c) du äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse oss med materialet och att BMW Club Schweden får publicera materialet och/eller inkorporera materialet eller andra företeelser beskrivna i materialet i våra produkter utan ansvar eller någon skyldighet att utge ersättning eller vederlag (d) det inte kommer att vidtas åtgärder mot BMW Club Schweden p.g.a. det material du översänder och du godkänner att ersätta oss om någon tredje man vidtar åtgärder p.g.a. det material du översänder.

BMW Club Schweden kan inte kontrollera och kontrollerar inte innehållet i material som översänts av användare på BMW Club Schweden webbplats och är inte ansvarigt för sådant innehåll. BMW Club Schweden kan när som helst på eget initiativ ta bort innehåll översänt av användare.

BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW och som BMW Club Schweden får använda enligt avtal med BMW. BMW Club Schweden produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör BMW Club Schweden. Andra produkt- eller firmanamn som nämns här kan vara varumärken eller firmanamn som tillhör deras respektive ägare. Din tillgång till denna webbplats innebär inte att BMW Club Schweden upplåter en licens eller på annat sätt medger några rättigheter att använda märken som visas på webbplatsen, om du inte först skaffat dig ett skriftligt godkännande från BMW Club Schweden eller tredje man som innehar rättigheterna i fråga.

General Disclaimer

BMW Club Schweden is pleased that you are visiting this site and we are pleased to provide the information on this server. We encourage you to print copies of the information for your personal use, store the files on your computer, and establish link with this server from your own documents. We need to advise you, however, of some legal limitations and restrictions that we impose to all visitors to this and related sites. We ask that you respect the rules described below.

This site contains information which is proprietary property of BMW Club Schweden. BMW Club Schweden has invested money, time and effort to develop them. Such property includes but not limited to copyrights, trademarks, and information about technology and BMW in general. These are provided in the form of text, graphic, audio, video, downloads, links, or source codes. BMW Club Schweden retains all rights to such services and materials. Services and materials are intended only for BMW Club Schweden’s members and are provided only for your convenience. BMW Club Schweden grants you no license or property rights to any such services and materials.

BMW Club Schweden does not warrant the accuracy, completeness or reliability of services and materials and other items contained on this server or any other server. Therefore, you are not to rely on any services and materials provided in this site unless we expressly advise you in writing that you can.

Please do not rely upon or utilize the services and materials to purchase, sell, trade or transact in any securities. Note that information provided herein do not meet disclosure requirements of regulatory bodies as may be required in different countries, including. Please do not make any investment decisions based upon services and materials provided herein.

THE MATERIALS AND INFORMATION ARE PROVIDED BY BMW CLUB SCHWEDEN ON AN AS IS BASIS AND BMW CLUB SCHWEDEN EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY SERVICE OR MATERIALS. IN NO EVENT SHALL BMW CLUB SCHWEDEN BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE SERVICE AND MATERIALS.

The information regarding the stocks and any information contained in this web site do not constitute an offer by BMW Club Schweden of any of its securities nor does it constitute a request for an offer to buy any securities. Although you may freely download Services and Materials from this and related sites, BMW Club Schweden retains all trademark right and copyright on all text and graphics. You have no right to reproduce them in any way other than for your personal use.

Personuppgifter

För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva kundprogram som BMW Club Schweden och det forum du finner hos BMW Club Schweden, kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. BMW Club Schweden äger rätt att använda denna information för att svara på förfrågningar eller kontakta dig via post, e-post eller ringa och informera dig om BMW Club Schwedens nya produkter, tjänster eller kampanjer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till denna Webbplats, kan BMW Club Schweden behöva kontakta dig för att erhålla ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. BMW Club Schweden kommer emellertid inte, såvida det inte krävs av tillämpbara lagar, att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva kundprogram. Härmed ger du BMW Club Schweden tillstånd att utbyta information som du lämnat med sina sektioner för ovannämnda ändamål.

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss kan denna Webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för Internetprotokoll, operativsystem, webbläsartyp, trafikmönster och adresser till alla hänvisande webbplatser.

Miljö

BMW Club Schweden är både som klubb och dess arrangemang miljöcertifierad.

BMW Club Schweden är en organisation som är helt ideell med ett 40-tal personer som administrerar, planerar, arrangerar och som ser till det bästa möjliga för medlemmarna utan någon ekonomisk ersättning för arbetet.

Till toppen