Välkommen till Westsektionen

Vi är BMW Club Schwedens sektion för medlemmar i västra Sverige.
Vi arrangerar träffar, körningar och andra evenemang för alla BMW-entusiaster i Västsverige.

Som medlem i BMW Club Schweden får du förutom alla förmånliga rabatter m.m. också möjlighet att delta i alla sektioners aktiviteter och träffar.
Träffas, umgås, ta del av och dela med dig av erfarenheter och få utlopp för ditt intresse.

På den här sidan hittar du kommande evenemang (klicka på Kalender på sidans huvudmeny för att se alla aktiviteter i klubben), stadgar och annan information. Håll också utkik i facebookgruppen för mer information om kommande evenemang mm.

Glöm inte heller att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade för att ta dell av den senaste informationen.

Tveka inte att höra av dig till oss vid minsta fråga eller fundering på west@bmwcs.com

MENY

Generella frågor och svar

Jag får inte sektionens e-post utskick om kommande träff, varför?

  • Logga in till din profil under “Inloggning medlem” i huvudmenyn och verifiera att du har angett korrekt e-post.

  • Kolla i din skräppost ifall mailet från sektionen ligger där och verifiera west@bmwcs.com som betrodd.

Jag kommer inte ihåg vilket lösenord jag har till Membit

  • Klicka på “Glömt lösenord” och ange din e-postadress så kommer inloggningsuppgifterna att skickas.

Jag får inget e-post meddelande innehållande inloggningsuppgifter

– Skicka ett mail till kansliet@bmwcs.com så kommer klubbens medlemsansvarig att titta i registret. Informera även vilken e-postadress som ska användas för din profil så kan denne ändra till korrekt.

Tips & förslag

Finns det ett resmål dit vi borde åka och samla medlemmarna?
Något speciellt tema vi borde testa på?
Tankar och idéer för att göra klubben ännu bättre?

Vad det än kan tänkas vara, tveka inte att höra av dig till west@bmwcs.com
Vi uppskattar all form av feedback för att utveckla klubben tillsammans med er medlemmar!

Vi söker alltid efter personer som vill vara med och planera sektionens kalender, medverka under träffar och vara en representant för BMW Club Schweden som klubb och BMW som märke. Allt vi gör är enkelt och roligt för att skapa en sammansatt gemenskap mellan BMW och medlemmarna.

Vill du bli en representant också? Varmt välkommen att kontakta oss på west@bmwcs.com

Mall för motioner

Här finns mallen för er medlemmar så att ni kan påverka vår verksamhet med era förslag och förbättringar i samband med sektionens årsmöte.

BMWCS West mall för motion

Stadgar

Stadgar för BMW Club Schweden West
Bildad i Göteborg mars 2002.

§ 1  NAMN  

Underavdelningens (sektionens) namn är BMW Club Schweden West, vilket förkortas BMW CS West.

§ 2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET  

Underavdelningen har bildats med stöd av 12 § moderklubbens stadgar med ändamål och verksamhet enligt klubbens 2 och 3 §§ i Sveriges västra delar (Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Halland).

§ 3  DELTAGANDE  

Deltagande i aktiviteter i BMW CS West kräver medlemskap i moderklubben enligt 4 §.

§ 4  BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN  

Högsta beslutande organ är årsmötet eller ett extra ordinarie allmänt medlemsmöte.

Ledningen av sektionens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer beslut av årsmötet och förvaltar sektionens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

§ 5  STYRELSE  

Styrelsen väljs av årsmötet och skall minst bestå av:  – en ordförande, som varje jämnt år väljs på två år,  – en vice ordförande, som varje udda år väljs på två år,  – en sekreterare, som varje udda år väljs på två år,  – en kassör, som varje jämnt år väljs på två år,  – en klubbmästare, som varje jämnt år väljs på två år,  – en webbmaster, som varje udda år väljs på två år.

Förslag till styrelseledamöter enligt ovan lämnas till årsmötet av valberedningen, som skall bestå av minst 2 personer utsedda av årsmötet.

Endast styrelsen kan vidare föreslå årsmötet ytterligare erforderligt antal ledamöter (max 3) vid behov.

Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara personligen närvarande vid årsmötet.  Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger medge undantag från denna regel.

§ 6  STYRELSEARBETET  

Styrelsen fördelar uppdragen inom sig enligt särskilda befattningsbeskrivningar, se bilagor.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta dock minst en gång per kvartal. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning. Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ärenden som kräver särskild behandling får handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. För beslut av sådan arbetsgrupp gäller vad som anges i andra stycket.  Sådant beslut gäller som beslut av styrelsen.

§ 7  FIRMATECKNING  

Sektionens firma tecknas av ordföranden och kassören i förening.

§ 8  VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE  

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.  Styrelsen kallar till årsmötet samt ger förslag till dagordning på hemsidan (www.bmwcs.com/west) minst två veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4. Val av två rösträknare tillika justeringsman samt kontroll av antalet röstberättigade 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Balans- och resultaträkningar 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 10. Val av styrelse 11. Val av valberedning 12. Övriga frågor

Röstberättigad medlem har en röst.  Röstning genom ombud är inte tillåten.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9  MOTIONER  

En medlem kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Styrelsen bör bereda avgivna motioner. Dessa skall i sådant fall jämte styrelsens yttrande över dem distribueras i samband med kallelsen.

§ 10  –   

§ 11  EXTRA ORDINARIE ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE  

Ett extra ordinarie medlemsmöte skall hållas när det finns synnerliga skäl. Styrelsen är då skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen.  Härvid gäller de bestämmelser om kallelse till årsmötet m.m. som framgår av § 6. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra ordinarie allmänt medlemsmöte.

§ 12  PROTOKOLL  

Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie allmänt medlemsmöte samt vid styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet.

Protokoll från årsmöten skall justeras inom en månad från mötet och därefter finnas tillgängligt på begäran. Styrelsemötesprotokoll och protokoll från extra ordinarie allmänt medlemsmöte justeras ej.

§ 13  ÄNDRING AV STADGAR

För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt § 9 eller § 12 med minst en månads mellanrum.  Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

§ 14  UPPLÖSNING AV SEKTIONEN

Sektionen upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt § 9 eller § 12 med minst en månads mellanrum.  Ett av dessa möten skall vara årsmötet.  Vid upplösning av sektionen skall de tillgångar som kvarstår efter slutlig redovisning tillfalla BMW Club Schweden.

___________________________

Stadgarna har antagits av årsmötet den 24 mars 2007.

SEKTIONSKALENDER

lördag juni 1
torsdag juni 6
10:00 - 18:00 Nationaldagsturen 2024
lördag juni 29
onsdag september 11
lördag oktober 19
12:00 - 15:00 Gokart i Kungälv
torsdag oktober 24
Inget evenemang hittades!

STYRELSEN

William DambergOrdförande
Magnus NilssonKassör
Daniel WieseLedamot
Sebastian CurmarkLedamot
Morten AllerödLedamot
Magnus TorellLedamot
Christer SilvénLedamot
Johannes LundinValberedningen
Jesper HillerströmValberedningen